» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
تبیین رویکرد انتخاب استراتژی مد یریت توسعه مناطق ساحلی با تاکید بر بوم گرایی soheil 1483 1395/10/19 دسته بندی : شهرسازی 0

چکید ه نوارهای ساحلی به عنوان يکی از مناطق استراتژيک و پر اهمیت يگر، همواره همجواری . از طرف د د هر کشور محسوب می گرد ر ه است. د آب و خشکی منشا شکل گیری اجتماعات بشری بود ر عرصه مباحث شرايط کنونی جهانی با تاکید بر تغییرات سريع د شهری توجه به تد وين استراتژی مد يريت شهری و به ويژه مد يريت توسعه نواحی ساحلی اهمیت بیشتری پید ا می کند . کشور ر شمال و جنوب از اشتن مرز آبی وسیع د ايران نیز با توجه به د قاعد ه مستثنی نمی باشد .بند ر ترکمن بنا بر موقعیت استراتژيک ن بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب يکی از ارا بود ر منطقه و د د يرباز توسعه نوار نواحی ساحلی شمالی ايران می باشد که از د ه تا پاسخ گوی نیازهای شهری، ستخوش تغییراتی بود ساحلی آن د يک توريستی، حمل و نقل و غیره بند ر ترکمن باشد .عد م وجود استراتژی مناسب برای مد يريت توسعه اين بند ر چالشهايی را برای ه که اين موضوع ضرورت تد وين يک توسعه آتی آن فراهم نمود استراتژی جامع برای مد يريت اين ناحیه ساحلی را نمايان می ه از روش کیفی، توصیفی به بررسی ر اين تحقیق با استفاد .د سازد اخته شد ه و يک مد ل جد يد برای ويژگی های نواحی ساحلی پرد . نتايج تحقیق مشخص نمود د تعیین استراتژی توسعه ارائه می گرد که با توجه به ويژگی های بند ر ترکمن استراتژی مناسب توسعه، ر های جد يد د کارکرد استراتژی احیا و بهسازی با تاکید بر ايجاد نواحی ساحلی می باشد . واژگان کلید ی: شهر ساحلی، استراتژی توسعه، مد يريت ساحلی، بند ر ترکمن.

-

خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط