» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ soheil 1483 1395/10/19 دسته بندی : شهرسازی 0

ﺧﻼﺻﻪ درﺻـﺪ ﮐـﻞ اﻧـﺮژی 35 ﺗــﺎ 30 در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﻦ درﺻـﺪ 60 ﺗـﺎ 50 ﻣﺼﺮﻓﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . از اﯾﻦ ﻣــﯿﺰان ﺣـﺪود ﺻﺮف ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺑــﺪان ﻣﻌﻨـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﮐـﻞ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻀﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ ) . رﻗﻢ ﻗــﺎﺑﻞ 20 ﺗﺎ 15 اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺮژی .( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪاﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘــﺎی ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از دﯾـﺪﮔـﺎه ﺗﺒـﺎدﻻت ﺣﺮارﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﻣﺼــﺮف ﮐـﻞ اﻧـﺮژی ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ) ﺑﻄــﻮر ﮐﻠـﯽ آﺳـﺎﯾﺶ داﺧـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺮای ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ) و اﯾﻨﮑـﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﮑــﺮ ﻣﻌﻤﺎران را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤــﯽ از ﻓﻀـﺎی زﯾﺴـﺖ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻧﻄﺒـﺎق ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ , ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ . و ﺑﺎ ﺗﮑــﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠـﯽ ﺧـﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ از ﻓﻦ و ﻫﻨﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ . ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ واﺳﻄﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿــﺶ از ﺣـﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داده اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﺷﻬﺎﺳــﺖ . اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮد . و ﻣﻨﺸﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺣﺘـﯽ ﺗﻬﻮﯾـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎارزش اﻧﺮژی اﺳﺖ . ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻧﺴــﺎن اﻣـﺮوز ﺧـﻮد را اﺳـﯿﺮ ـﺎز ﮐـﺮدن ﭘﻨﺠـﺮه را ﻧـﯿﺰ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮده . ﺗﺎ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺣﻖ ﺑـ ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻣﺮوز ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻫﺮ ﻣﺤــﻞ و ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﯾــﮏ ﻃﺮاﺣـﯽ اﻗﻠﯿﻤـﯽ ,در ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﺳﺎزی ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣــﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﻣﻌﻤـﺎران ﺑﺪﻫﺪ

-

خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط